Zpět

Česky

Pension U Soudu - Ubytovací řád

1. Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů pensionu. 
2. Ubytovatel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Nástup na pokoj je možný nejdříve od 14.00, rezervace pokojů maximálně do 17.30, nebo dle dohody.
3. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit předem, nebo dle dohody. Ceny jsou smluvní. 
4. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky. 
5. Host užívá pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10:00 hod. Do té doby musí pokoj uvolnit. Při prodloužení do 18:00 hod. se účtuje přirážka 50 % z ceny pokoje a nad 18:00 hod. 100 %. 
6. Stornopoplatek - 4 a více dní před poskytnutím první služby, host uhradí cenu za první noc. 72 až 24 hodin před poskytnutím první služby, host uhradí 50% z ceny objednaných služeb, nebo cena za první noc (vyšší z obou hodnot). Při nedojezdu (nenastoupení na pobyt) nebo při stornu v den nástupu, host uhradí 100% z ceny objednaných služeb. 
7. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován. 
8. Host má právo užívat zařízení pokoje s příslušenstvím, společné prostory a služby ubytovacího zařízení. 
9. V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastní elektrospotřebiče, kromě holicího strojku, fénu či kulmy. 
10. Návštěvy mohou hosté přijímat pouze ve společných prostorách. V ubytovací části nejsou návštěvy povoleny. 
11. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry, a uzamknout dveře. 
12. Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár.Všechny prostory pensionu jsou nekuřácké a kouření je zakázáno.
13. Ubytovatel přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, případně zajistí převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péči, mimo první pomoci v prostoru hotelu, si host hradí sám. 
14. Ubytovatel odpovídá za věci hosta, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. 
15. Zvířata nejsou povolena. 
16. Noční klid je stanoven v době od 22:00 do 07:00 hod. 
17. Za škodu způsobenou na majetku a zařízení pokoje odpovídá host dle platných předpisů. Při hrubém znečištění pokoje je účtován poplatek 1000 Kč. 
18. Ubytovatel nezodpovídá za zaparkovaná auta. 
19. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení ubytovacího zařízení, případně recepce. 

Ubytovací řád je platný od 01.01.2021.                                                                                                                                               Za vedení pensionu Jaromír Novotný.

    

Back

English

Pension U Soudu - House Rules

 

1th Accommodation Regulations apply to temporary accommodation guest house.

2th The landlord can accommodate a guest at the reception which a valid passport, identity card or other proof of identity. The advent of the room is possible at 14.00, room reservation up to 17.30, or by appointment.

3th For accommodation and services provided by the guest is obliged to pay in advance, or by appointment. Prices are negotiable.

4th The landlord is obliged by the ordered and confirmed guest house accommodation. The landlord may, in special cases offer a guest accommodation other than agreed, if not substantially different from the confirmed order.

5th Guest room is used for a period to negotiate with accommodation facilities. Unless previously agreed period of accommodation, guest logs stay later than the date of his departure until 10:00 am By that time must have vacated the room. When extending to 18:00 pm, a surcharge of 50% of the price of rooms at 18:00 pm and 100%.

6th Cancellation fee - 4 or more days before the first service, the guest pays the price for the first night. 72 to 24 hours before the first service, the guest pays 50% of the price of the ordered services, or the price for the first night (whichever is higher). In case of no-show (no check-in) or cancellation on the day of arrival, the guest will pay 100% of the price of the ordered services.

7th If a guest asks for an extension of his stay, he may be offered a different room than the one in which it was originally housed.

8th The guest has the right to use the facilities en suite rooms, common areas and accommodation services.

9th The rooms may be moved furniture, made to the electrical interference or any other installation. The rooms are not allowed to use their own electrical appliances, except for the razor, hair dryer or curling iron.

10th Visitors can only accept guests in the common areas. The accommodation of the visitors are not allowed.

11th The guest is obliged to exit from each room turn off the lights, make sure the water taps are closed and locked the door.

12th The guest is obliged to behave in the room and other rooms of accommodation facilities so as to avoid a fire. All guesthouse rooms are non smoking and smoking is prohibited.

13th The landlord summon medical assistance for a guest who is ill or injured, or provide transport to the hospital. Any subsequent medical treatment beyond first aid room in the hotel, the guest pays itself.

14th The landlord is responsible for things, if they were stored in place of the cover page. Money and valuables landlord only if it took into custody subject to confirmation.

15th Pets are not allowed.

16th Curfew is set at the time of 10:00 p.m. to 7:00 pm

17th For damage to property and equipment corresponding to guest rooms according to applicable regulations. When the room is gross pollution fee of CZK 1,000.

18th The landlord is not responsible for parked cars.

19th The guest is obliged to comply with the provisions of this order. In the event that is a gross breach, management has the right accommodation to withdraw from the contract for the provision of accommodation services before expiry of the period. Guest complaints and any suggestions to improve operations management receives accommodation accommodation or reception.

 

Accommodation Code is valid from 01.01.2021.                                                                                                                                For the management of pension Jaromir Novotný.

Zurück